Izolace rodinných domů

Materiály Xypex jsou používány nejen při ochraně spodních staveb velkých bytových domů a komplexů, ale jejich unikátní vlastnosti a příznivá cena nalézá uplatnění i u výstavby rodinných domků.

Většina nových domů je dnes stavěna na základové betonové desce na terénu, pouze zlomek nových staveb je podsklepen. Příčinou je snaha ušetřit a zároveň i obava ze zatékání do suterénních prostor.

Materiály Xypex mohou nabídnout uplatnění u obou typů staveb, tj. jak při izolaci základových desek na terénu, tak i při zatěsnění sklepních prostor pod terénem. Za zásadní lze zmínit zejména fakt, že izolace se stává součástí betonu, nelze ji tedy poškodit. Aplikaci lze snadno kontrolovat a, v případě, že se vyskytnou problémy, jako např. praskliny či hnízda, snadno opravit. Systém materiálů Xypex je nejenže levnější než klasické postupy izolace, šetří ale také čas – dle zkušeností 7-10 dní na každý rodinný dům.

Společnost Nekap s.r.o. poskytuje plnou podporu investorům, projektantům i dodavatelům stavby, a to včetně konzultací, zaškolení a podpory při provádění.

Podsklepené rodinné domy

Nedůvěra v možnost zajištění vodotěsnosti podzemní konstrukce často odrazuje stavebníky rodinných domků od budování sklepů a suterénů. Investoři často raději zvolí zvětšení půdorysu domu. Nebytové prostory, jako kotelny, dílny, či bazénové strojovny jsou umisťovány v přízemí. Tyto obavy ze zatékání vznikly při užívání povlakových izolací na zděné konstrukce suterénů. Místo poruchy povlakové izolace se jen velice těžko hledá a oprava zevnitř bývá nákladná, zejména pokud se vlhkost projeví po provedení povrchových úprav, či dokonce nastěhování do objektu. Odstranění těchto problémů lze často řešit pouze pomocí speciálních maltových směsí obsahujících Xypex.
Naproti tomu pokud zvolí investor monolitickou konstrukci suterénu, jsou obavy z problému zatékání zbytečné. Taková konstrukce se dá pomocí hmoty Xypex spolehlivě opravit zevnitř, pokud by do ní důsledkem chyby při betonáži zatékalo.
Ačkoliv cena monolitické konstrukce může být v porovnání se zděnou konstrukcí, zejména při použití betonových prolévaných bloků, mírně vyšší, při srovnání kompletních nákladů na stavbu podzemní konstrukce, včetně provedení izolací, vyjde monolitická izolace s přísadou Xypex Admix C-1000 výrazně levněji než zděná varianta. Všechny další výhody, zejména značné zjednodušení a zrychlení, spolehlivost a trvanlivost provedených izolací, jsou bonusem pro investora.

Postup aplikace

  Ošetření prostupů přes základovou desku a stěny
Po instalaci výztuže (kari-sítí) je třeba obalit veškeré prostupy skrz základovou desku bentonitovým páskem Redstop. Pásek je třeba obtočit 2x.
Prostupy přes stěny lze řešit podobně pomocí pásku Redstop, popř. pomocí systémových prostupů od společnosti Bettra.

  Aplikace přísady do základové desky a stěn
Přísada bude přidána na betonárce zaškoleným pracovníkem.
Konstrukce se betonuje zcela standardně, je pouze třeba počítat s tím, že přísada mírně plastifikuje, neboli oddaluje počátek tuhnutí, a to v řádu hodin. Náběh pevností je potom mírně rychlejší než u betonů bez přísady a u 14 denních pevností již dosahuje beton s Xypexem lepších hodnot než referenční vzorky.

  Ošetření pracovních spár
Velkou pozornost je třeba věnovat ošetření pracovních spár, zejména mezi deskou a stěnami. Ošetření se provádí do žlábku o rozměru cca 2 x 2 cm, který se vytvoří v místě spáry, materiálem Xypex Patch’n Plug. Toto ošetření spolehlivě zatěsní spáru i pro tlakovou vodu.

Standardně navržené spodní stavby většinou plně vyhovují požadavkům Xypexu na minimální konstrukci. V případě, že by to bylo potřeba, je možné izolaci, jak hydro, tak protiradonovou, posílit materiálem Waterfin PV.

  Aplikace stěrky Waterfin PV pod nosnými zdmi, příčkami, schody apod.
Aplikace Waterfinu PV se provádí na vlhký beton. Aplikaci lze provádět po 48 hodinách po betonáži. Následné kroky můžou probíhat po 24 hod po aplikaci Waterfinu.
Waterfin je třeba aplikovat pod veškeré objekty, které mají ležet na desce, tj. zdi, příčky, schody atd. Je třeba dělat cca 10 cm přesah, kvůli pozdějšímu napojení.

  Aplikace stěrky Waterfin PV plošně
aplikace na kompletní desku proběhne krátce před položením dalších vrstev podlahy, tj. před položením tepelné izolace. Pokládka může začít 24 hodin po aplikaci Waterfinu PV.
Waterfin PV je krátkodobě pochozí a není snadné ho poškodit. Pokud by došlo k jakémukoliv poškození, např. ostrým předmětem, je možné aplikaci opravit lokálním nátěrem.

Waterfin se aplikuje i kolem všech prostupů skrz desku, je dostatečně pružný, aby odolal případným rázům.

  Aplikace Waterfinu na stěny
Na stěny se aplikuje zvenčí nebo zevnitř, záleží na přístupnosti konstrukce z vnější strany.

Cenová kalkulace

Zástupci společnosti Nekap s.r.o. provedou kalkulaci vždy dle požadavků konkrétního projektu. Lze nicméně říct, že izolace pomocí materiálů Xypex vyjde výrazně levněji než při použití klasických membránových izolací např. modifikovaných pásů. Úspory ale nabízí i v porovnání s tzv. bílými vanami.

Vlastnosti aplikace Xypex Admix C-1000 NF a Waterfin PV

  zjednodušení souvrství, eliminace problematických detailů.

  výrazné urychlení výstavby – minimální technologické přestávky, rychlá aplikace, nižší množství technologických kroků. Waterfin PV lze aplikovat na vlhký beton, není třeba čekat na jeho vyschnutí.

  není třeba žádná krycí mazanina – časová i finanční úspora.

  úspora na výkopových pracích, v tloušťce ušetřené krycí mazaniny.

  v době, kdy se aplikuje celoplošně Waterfin PV, je deska již vytvarovaná, vypraskaná. Je tedy vidět jakákoliv imperfekce, kterou lze opravit před aplikací stěrky. Waterfin PV překlene trhliny až po vytvarování.

  oba materiály mají atest jako protiradonová ochrana.

  značná finanční úspora.

  splnitelné záruky – pokud by se vyskytli jakékoliv problémy, lze je odstranit z vnitřní strany konstrukce.

Použité materiály

Xypex Admix C-1000 NF

Aplikace je možná jak při přípravě směsi na betonárce, tak do mixu krátce před uložením směsi přímo na stavbě.

Přísada zajistí ochranu konstrukce proti:

  působení zemní vlhkosti a tlakové vody (do 1,2 MPa)

  síranům (max. koncentrace do 3500 mg/l)

  chemickým roztokům v rozmezí pH 3-11 (při periodickém zatížení pH 2-12)

  ropným látkám, silážním šťávám

Dále splňuje požadavky na ochranu podzemních konstrukcí proti prostupu radonu (max. střední radonový index pozemku, viz. protokol SZÚ – č.E – 047/09).

Chrání výztuž v betonu před korozí, propůjčuje betonové konstrukci funkci tzv „samodotěsnění“.

Přísada nemá negativní vliv na mechanicko-fyzikální vlastnosti betonové směsi (vzhledem k tomu, že Xypex vyplňuje pórovou strukturu betonu, dochází standardně ke zvýšení pevnosti v tlaku, o cca 5-10%).

Standardní dávkování je 1 až 3 % Xypexu Admix C-1000 k obsahu cementu v betonové směsi (v případě použití koncentrovaného Xypex Admix C-1000 NF je dávkování 0,5 – 1,5%). Dávkování je optimalizováno v závislosti na typu a tloušťce betonu a požadované ochraně.

 

Xypex Patch’n Plug

Rychle tvrdnoucí tmel na cementové bázi, obsahující bázi Xypex.

 

Waterfin PV

Waterfin PV je dvousložková trvale pružná polymercementová těsnící suspenze určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod.

Dále nachází uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveného z pórobetonových dílců, popř. pálených cihel, sádrokartonových deskách a dalších únosných podkladech pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, vodních nádržích a dalších konstrukcích.

Má dobrou adhezi ke kovovým podkladům, které je schopna svou alkalitou chránit před rozběhem korozních procesů. Lze ji použít jako trvale účinnou protiradonovou ochranu. Je použitelná pro nátěry nádrží a potrubí na pitnou vodu.

Na nátěr Waterfin PV nelze pohlížet jako na estetickou finalizaci povrchu.

 

Waterstop Redstop

Waterstop Redstop je přírodní jílové těsnění skládající se ze 75% Volclay-bentonitu sodného a 25% butylkaučuku, který bobtná při enormním kontaktu s vodou. Volclay-bentonit sodný dokáže vázat vodu a to 5-7 násobek své váhy, čímž se jeho objem zvětší 12 až 15krát.

Příklady realizovaných staveb