Testování

Vliv materiálů Xypex na betony byl mnohokrát testován v laboratořích po celém světě, mimo jiné v akreditovaných laboratořích v Evropské unii, včetně České republiky. Jednalo se převážně o porovnávací testy mezi betony s Xypexem a referenčními typovými betony. Z výsledků vyplývá, že betony s Xypexem jsou více neprostupné pro vodu a další agresivní kapaliny a mají i nižší propustnost pro plyny. Kvalita materiálů Xypex je trvale monitorována kontrolními výrobními zkouškami, opakovaně jsou také ověřovány již odzkoušené vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu s Xypexem. Rádi Vám poskytneme informace o mnoha dalších provedených testech ověřujících i speciální vlastnosti materiálů Xypex.

Mezi provedenými testy bychom rádi zmínili:

  • Hloubka průsaku tlakové vody do ztvrdlého betonu, zkoušeno podle ČSN EN 12390-8. Kontrolní zkoušky, prováděné na zkušebních tělesech při realizaci betonových konstrukcí s Xypexem, opakované prokázaly, že průsak tlakové vody je po 28, resp. 90 dnech do 30 mm. Po 180 dnech jsou průměrné průsaky nižší než 10 mm, zpravidla mezi 1 – 5 mm.
  • Koeficient filtrace vody ve ztvrdlém betonu, SG-Geotechnika a.s., Praha – zkoušeno podle ČSN 72 1020. Dle výsledků zkoušky se koeficient filtrace vody u betonů s Xypexem snížil v porovnání s běžným betonem po 60 dnech o 95% a byl, z hlediska hodnocení geologie, zcela nepropustný.
  • Odolnost proti ropným látkám a jiným chemikáliím. Opakované testy, provedené například v laboratořích KÚ ČVUT v Praze a TZUS Slovensko, prokázaly výraznější (lepší) schopnost betonů ošetřených Xypexem odolávat průniku ropných látek a jiných chemikálií oproti běžným betonům.
  • Porozimetrická analýza, KÚ ČVUT v Praze – Bylo prokázáno snížení objemu pórů ve struktuře ztvrdlého betonu propustných pro vodu o 75 %, zároveň ale přítomnost Xypexu zachovává schopnost betonu dýchat.
  • Prostup vodní páry ztvrdlým betonem, British Board of Agrément, Velká Británie – Vzorky betonu s Xypexem měly o 37 % nižší prostupnost pro vodní páru než referenční vzorky z běžného betonu.
  • Schopnost zarůstat neaktivní trhliny – Zkoušky, provedené v laboratořích po celém světe, mimo jiné na FSv ČVUT v Praze či v ZL LABBET v Praze, opakovaně prokázaly schopnost betonu s Xypexem zacelovat trhliny až do šířky 0.4 mm.
  • SEM analýza – Analýzy, provedené elektronovým mikroskopem, opakovaně prokázaly aktivní schopnost Xypexu vytvářet specifickou krystalickou strukturu, a to včetně zarůstání trhlin v betonu.