Co je Xypex?

Materiál a technologie krystalizace, která činí betonové konstrukce nepropustnými pro kapaliny.

Technologie XYPEX je založena na speciální kombinaci aktivních netoxických chemických látek, které spolu s vedlejšími produkty hydratace v betonu vytvářejí unikátní druh krystalů. Tyto nerozpustné krystaly utěsní póry, kapiláry a trhliny v betonu proti vodě i mnoha chemickým roztokům. Jak se mnozí již přesvědčili, efektivnost XYPEXU je jedinečná a zcela nenapodobitelná.

Technologie XYPEX pochází z Kanady a je již osvědčena padesátiletým používáním ve více než 90 zemích světa. XYPEX nahrazuje fólie, bitumenové pásy a jiné hydroizolace při realizaci nových konstrukcí. Rovněž také představuje spolehlivou a ekonomickou alternativu pro systémy tzv. “bílých van.”

XYPEX je také jedinečnou technologií pro sanace starých betonových konstrukcí i tam, kde tradiční izolace selhaly, o čemž svědčí mnoho úspěšných sanací nejen ve světě, ale i v České republice.

Certifikace, technická dokumentace

Materiály XYPEX jsou certifikovány dle platných nařízení Evropské komise a jsou označeny značkou CE. Výroba materiálů XYPEX prochází pravidelným auditem a splňuje veškeré požadavky relevantních norem a nařízení.

Společnost Nekap s.r.o. disponuje pro materiály XYPEX kompletní technickou dokumentací. Nejedná se pouze o zákonem danou povinnou dokumentaci, ale i o řadu dalších dokumentů podrobně popisujících vlastnosti materiálů XYPEX a jejich aplikaci, jak na nových projektech, tak při sanacích.

Mezi tyto dokumenty patří zejména:

 • certifikáty
 • prohlášení o vlastnostech
 • technické listy
 • bezpečnostní listy
 • Technologická příručka materiálu Xypex
 • Obecný technologický postup systému Xypex pro nové konstrukce
 • protokoly z provedených testů

Rádi Vám poskytneme veškerou podporu k zajištění spolehlivé aplikace materiálů XYPEX na Vašem projektu a výše zmíněné dokumenty na vyžádání zašleme.

Nezávislá japonská zkušebna „Central Research Laboratory of Nikki Shoji” potvrdila růst a průnik krystalických formací XYPEXu do hloubky 50 mm během 26 dnů.

Nenatřený kontrolní vzorek byl rozštípnut 50 mm od povrchu. Fotografie je obrazem tohoto průřezu. Viditelný je usazený Ca(OH)2 hydroxid vápenatý, spolu s kubickými a rombickými částicemi.

Vzorek natřený “XYPEXem Concentrate” byl obdobně rozštípnut 50 mm od povrchu a toto je fotografie průřezu. Na snímku je možno pozorovat počátek katalytické reakce, při které se tvoří krystalické formace XYPEXu Concentrate vyrůstající z oblastí částic Ca(OH)2 a prorůstající
C–S–H gelem.

Tento snímek průřezu po 26 dnech dokazuje vytvoření bohatých krystalických formací XYPEXu Concentrate rozvinutých z gelu C–S–H. Dvacet šest dnů po ošetření povrchu XYPEXem Concentrate lze vidět krystalický růst v hloubce 50 mm pod povrchem betonu.

Výhody XYPEXu

 • vytvoří nepropustnost i zevnitř podzemních betonových konstrukcí.
 • chrání a prodlužuje životnost betonu a železobetonových konstrukcí.
 • dovolí betonové konstrukci „dýchat“.
 • není toxický – je vhodný pro pitnou vodu.
 • je používán jak na starý, tak i na „čerstvý“ beton.
 • není nátěr, krystalické formace se stávají nedílnou součástí betonu.
 • nepotřebuje vyrovnávání povrchu před aplikací.
 • oproti fóliím nelze propíchnout, roztrhat nebo porušit ve švech.
 • není třeba chránit při zpětném zásypu zeminou.
 • lze aplikovat ekonomičtěji než většinu jiných materiálů.
 • zacelí vlasové trhliny až do 0,4 mm.

Typické projekty XYPEX

 • Rezervoáry – vodní nádrže
 • Jímky a nádrže na odpadní vody
 • Tunely
 • Kanály
 • Podzemní prostory
 • Základy
 • Parkovací plochy
 • Trezory
 • Mnohopodlažní parkoviště
 • Kolektory
 • Prefabrikáty
 • Stáčecí plochy ČSPH
 • Mosty a dálnice
 • Výtahové šachty