Izolace rodinných domů

Materiály Xypex jsou používány nejen při ochraně spodních staveb velkých bytových domů a komplexů, ale jejich unikátní vlastnosti a příznivá cena nalézá uplatnění i u výstavby rodinných domků.

Většina nových domů je dnes stavěna na základové betonové desce na terénu, pouze zlomek nových staveb je podsklepen. Příčinou je snaha ušetřit a zároveň i obava ze zatékání do suterénních prostor.

Materiály Xypex mohou nabídnout uplatnění u obou typů staveb, tj. jak při izolaci základových desek na terénu, tak i při zatěsnění sklepních prostor pod terénem. Za zásadní lze zmínit zejména fakt, že izolace se stává součástí betonu, nelze ji tedy poškodit. Aplikaci lze snadno kontrolovat a, v případě, že se vyskytnou problémy, jako např. praskliny či hnízda, snadno opravit. Systém materiálů Xypex je nejenže levnější než klasické postupy izolace, šetří ale také čas – dle zkušeností 7-10 dní na každý rodinný dům.

Společnost Nekap s.r.o. poskytuje plnou podporu investorům, projektantům i dodavatelům stavby, a to včetně konzultací, zaškolení a podpory při provádění.

Nepodsklepené rodinné domy umístěné na desce na terénu

Hydroizolace se provádí kombinací materiálů Xypex Admix C-1000 a Waterfin PV. Přísada Xypex Admix C-1000 zajistí nepropustnost betonové desky, chrání výztuž a chrání konstrukci před prostupem radonu. Nicméně, vzhledem k tomu, že betonové desky pro rodinné domy bývají standardně velmi tenké, tj. 10-15 cm, pro zesílení protiradonové ochrany používáme stěrku Waterfin PV, která vyhovuje požadavkům na ochranu i při vysokém radonovém riziku.

Postup aplikace

  Ošetření prostupů přes základovou desku
Po instalaci výztuže (kari-sítí) je třeba obalit veškeré prostupy skrz základovou desku bentonitovým páskem Redstop. Pásek je třeba obtočit 2×.

  Aplikace přísady do základové desky
Přísada bude přidána na betonárce zaškoleným pracovníkem. Deska se betonuje jako standardní deska, je pouze třeba počítat s tím, že přísada mírně plastifikuje, neboli oddaluje počátek tuhnutí v řádu hodin. Náběh pevností je potom mírně rychlejší než u betonů bez přísady a u 14 denních pevností již dosahuje beton s Xypexem lepších hodnot než referenční vzorky.

  Aplikace stěrky Waterfin PV pod nosnými zdmi, příčkami, schody apod.
Aplikace Waterfinu PV se provádí na vlhký beton. Aplikaci lze provádět po 48 hodinách po betonáži. Následné kroky, tj. zdění, může probíhat po 24 hod po aplikaci Waterfinu. Waterfin je třeba aplikovat pod veškeré objekty, které mají ležet na desce, tj. zdi, příčky, schody atd. Je třeba dělat cca 10 cm přesah, kvůli pozdějšímu napojení.

  Aplikace stěrky Waterfin PV plošně
Aplikace na kompletní desku proběhne krátce před položením dalších vrstev podlahy, tj. před položením tepelné izolace. Pokládka může začít 24 hodin po aplikaci Waterfinu PV. Waterfin PV je krátkodobě pochozí a není snadné ho poškodit. Pokud by došlo k jakémukoliv poškození, např. ostrým předmětem, je možné aplikaci opravit lokálním nátěrem.

Waterfin se aplikuje i kolem všech prostupů skrz desku, je dostatečně pružný, aby odolal případným rázům.

Cenová kalkulace

Přesná cena za ošetření vždy závisí na tloušťce betonové desky, popř. počtu prostupů. Obecně ale celé souvrství stojí maximálně 130 Kč / m2.

Vlastnosti aplikace Xypex Admix C-1000 NF a Waterfin PV

  zjednodušení souvrství, eliminace problematických detailů.

  výrazné urychlení výstavby – minimální technologické přestávky, rychlá aplikace, nižší množství technologických kroků. Waterfin PV lze aplikovat na vlhký beton, není třeba čekat na jeho vyschnutí.

  není třeba žádná vrchní mazanina – časová i finanční úspora.

  úspora na výkopových pracích, v tloušťce ušetřené krycí mazaniny.

  v době, kdy se aplikuje celoplošně Waterfin PV, je deska již vytvarovaná, vypraskaná. Je tedy vidět jakákoliv imperfekce, kterou lze opravit před aplikací stěrky. Waterfin PV překlene trhliny až po vytvarování.

  oba materiály mají atest jako protiradonová ochrana.

  značná finanční úspora.

Použité materiály

Xypex Admix C-1000 NF

Aplikace je možná jak při přípravě směsi na betonárce, tak do mixu krátce před uložením směsi přímo na stavbě.

Přísada zajistí ochranu konstrukce proti:

  působení zemní vlhkosti a tlakové vody (do 1,2 MPa),

  síranům (max. koncentrace do 3500 mg/l),

  chemickým roztokům v rozmezí pH 3-11 (při periodickém zatížení pH 2-12),

  ropným látkám, silážním šťávám.

Dále splňuje požadavky na ochranu podzemních konstrukcí proti prostupu radonu (max. střední radonový index pozemku, viz. protokol SZÚ – č.E – 047/09).

Chrání výztuž v betonu před korozí, propůjčuje betonové konstrukci funkci tzv „samodotěsnění“.

Přísada nemá negativní vliv na mechanicko-fyzikální vlastnosti betonové směsi (vzhledem k tomu, že Xypex vyplňuje pórovou strukturu betonu, dochází standardně ke zvýšení pevnosti v tlaku, o cca 5-10%).

Standardní dávkování je 1 až 3 % Xypexu Admix C-1000 k obsahu cementu v betonové směsi (v případě použití koncentrovaného Xypex Admix C-1000 NF je dávkování 0,5 – 1,5%). Dávkování je optimalizováno v závislosti na typu a tloušťce betonu a požadované ochraně.

 

Waterfin PV

Waterfin PV je dvousložková trvale pružná polymercementová těsnící suspenze určená pro hydroizolaci nejrůznějších betonových a železobetonových konstrukčních prvků. Používá se k utěsnění povrchu betonových konstrukcí v hydrotechnických stavbách, ve vodárenství apod.

Dále nachází uplatnění jako těsnící vrstva na soudržných vápenocementových omítkách, zdivu zhotoveného z pórobetonových dílců, popř. pálených cihel, sádrokartonových deskách a dalších únosných podkladech pod keramické obklady nebo jiné nášlapné vrstvy v koupelnách, bazénech, vodních nádržích a dalších konstrukcích.
Má dobrou adhezi ke kovovým podkladům, které je schopna svou alkalitou chránit před rozběhem korozních procesů. Lze ji použít jako trvale účinnou protiradonovou ochranu. Je použitelná pro nátěry nádrží a potrubí na pitnou vodu.

Na nátěr Waterfin PV nelze pohlížet jako na estetickou finalizaci povrchu.

 

Waterstop Redstop

Waterstop Redstop je přírodní jílové těsnění skládající se ze 75% Volclay-bentonitu sodného a 25% butylkaučuku, který bobtná při enormním kontaktu s vodou. Volclay-bentonit sodný dokáže vázat vodu a to 5-7 násobek své váhy, čímž se jeho objem zvětší 12 až 15krát.

Příklady realizovaných staveb